VOP

Obchodní podmínky a reklamační řád prodejního webu Vstupenky Brno

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejního webu Vstupenkybrno.cz. Prodejním webem Vstupenkybrno.cz se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa Vstupenkybrno.cz a prodejní místa smluvních partnerů) a on-line prodej na webových stránkách Vstupenkybrno.cz na adrese www.vstupenkybrno.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím webu se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek Vstupenkybrno.cz. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Webem Vstupenkybrno.cz se rozumí fyzická osoba David Kincl, Tetčická 51, Omice IČ: 72349719. (V sídle fyzické osoby není možnost nákupu vstupenek).
 3. Vstupenkybrno.cz nejsou pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Vstupenkybrno.cz zajišťují prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 4. Vstupenkybrno.cz proto žádným způsobem neodpovídají za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 7. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní web Vstupenkybrno.cz tato fyzická osoba neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Postup při nákupu vstupenek je podrobně popsán na webových stránkách Vstupenkybrno.cz Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných vedle ceny vstupenek v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek a jejich doručování zákazníkovi. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách Vstupenkybrno.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě Vstupenkybrno.cz a jejich partnerů.
 3. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na prodejním webu se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Jak shora uvedeno, Vstupenkybrno.cz nejsou pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník Vstupenkybrno.cz, které obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, Vstupenkybrno.cz zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.
 6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který webu Vstupenkybrno.cz poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Vstupenkybrno.cz neodpovídají zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, budou Vstupenkybrno.cz vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť Vstupenkybrno.cz jednají pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.
 8. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který na prodejním webu Vstupenkybrno.cz již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla ze Vstupenkybrno.cz dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 17. vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého web platbu za vstupenku obdržel.
 9. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který na prodejním webu Vstupenkybrno.cz již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:
 • Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě Vstupenkybrno.cz, nebo partnerů, bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 17. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že Vstupenkybrno.cz jednají jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;
 • Pokud bude vstupenka na zrušenou Akci zakoupena v rámci hromadné objednávky přes obchodní úsek Vstupenkybrno.cz, musí být doručena bez zbytečného odkladu na adresu: Vstupenky Btrno, Pellicova 63, 602 00 Brno. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenku zaplatila; avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 17.
 1. Bude-li vraceno vstupné postupem podle bodů 18. a 19., nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za platbu kartou a za doručování vstupenek. Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení vstupného, které nebudou v souladu s těmito Obchodními podmínkami, mají přednost před podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.
 2. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, budou Vstupenkybrno.cz postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 3. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na Vstupenkybrno.cz na e-mailovou adresu: info@vstupenkybrno.cz .
 4. U webu Vstupenkybrno.cz nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil na prodejním webu Vstupenkybrno.cz.
 5. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů.

 1. Web Vstupenkybrno.cz shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Web Vstupenkybrno.cz osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Web Vstupenkybrno.cz je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Web Vstupenkybrno.cz zpracovává osobní údaje tak, že
 • je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je sbírá pro jejich pozdější využití třetími stranami pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé;
 • je zpracovává pro využití (i třetími stranami) v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.
 1. Poskytnutím osobních dat webu Vstupenkybrno.cz, resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše.
 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Web Vstupenkybrno.cz je v takovém případě povinnen bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: info@vstupenkybrno.cz.
 3. Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem Vstupenkybrno.cz je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.
 4. Web Vstupenkybrno.cz si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků (uživatelů), kteří za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup vstupenek.

Závěrem.

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Web Vstupenkybrno.cz si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
 4. Při nákupu na prodejním webu Vstupenkybrno.cz může být zákazník pro dokončení nákupu přesměrován na stránky smluvních partnerů, kde nákup dokončí a provede platbu. Poté se nákup řídí Obchodními podmínkami partnera, na jehož stránce nákup proběhl a byl dokončen. Odkazy na Obchodní podmínky partnerů jsou k nahlédnutí zde: https://www.ticketstream.cz/tsp/ts1website/st/obchodni-podminky, https://www.smsticket.cz/obchodni-podminky
 5. Tyto Obchodní podmínky platí od 1.12.2017.

V Brně, 01.12.2017, Vstupenkybrno.cz